Samsung Ei Hh10 Download

Copy and paste this link to your website, so they can see this document directly without any plugins.


Keywords

nebo, přístroj, přístroje, pásu, baterie, Čeština, mohou, jeho, výrobku, Přístroj, Pokud, směrnice, dojít, hrudního, zařízení, baterii, Samsung, frekvence, Zařízení, předpisů, používání, jsou, následující, poškodit, Neukládejte, střediska, přímo, servisního, před, shodě

Transcript

3
Čeština
Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního výrobku lišit a mohou být měněny •
bez předchozího upozornění.
V případě tohoto výrobku se jedná pouze o přístroj pro sledování zdravotního stavu. Nelze jej •
použít pro účely lékařské diagnostiky.
Bezpečnostní opatření
Abyste zabránili poranění sama sebe nebo ostatních, případně poškození
zařízení, přečtěte si bezpečnostní informace týkající se vašeho zařízení, než
začnete toto zařízení používat
Společnost Samsung nenese zodpovědnost za zranění a poškození majetku
způsobené nedodržením bezpečnostních upozornění předpisů
Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu
Čeština
4
Při používání přístroje mějte na paměti následující informace:
Vlhkost a kapaliny mohou poškodit součásti nebo elektrické obvody přístroje.•
Neukládejte přístroj na místech s vysokou teplotou. Vysoká teplota může přístroj poškodit •
nebo zkrátit životnost jeho baterie.
Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chraňte jej před nárazy.•
Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení
kuchyně nebo vysokotlakých nádob
Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.•
Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.•
Nemanipulujte s poškozenou nebo vytékající baterii
Pokud se kapalný obsah baterie dostane do očí, vypláchněte je tekoucí vodou a vyhledejte
lékaře.
5
Čeština
Při manipulaci a likvidaci přístroje postupujte opatrně
Zařízení nikdy nemačkejte ani nepropichujte.•
Nevystavujte zařízení vysokému vnějšímu tlaku, mohlo by dojít k vnitřnímu zkratu a přehřátí.•
Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu, •
kde se nachází přístroj.
Přístroj musí být uložen pouze na rovném povrchu a chráněn před otřesy.•
Přístroj nerozebírejte, neupravujte ani se jej nepokoušejte opravit
Jakékoli změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky poskytované
výrobcem.
V případě nutnosti servisu odneste přístroj do servisního střediska Samsung.
6
Přehled
Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:
Přístroj na sledování tepové frekvence (HRM), lithiová knoflíková baterie
CR2032, demontážní nástroj a uživatelská příručka. Dodané položky se mohou
lišit v závislosti na oblasti.
Nastavovací přezka
Přístroj HRM
s funkcí Bluetooth
Elektrodový vysílač
Hrudní pás
7
Čeština
Odpojení hrudního pásu
Uchopte přístroj pevně oběma rukama a ohněte jednu stranu plastového spoje pásu
směrem dolů. Oba spoje pásu lze odepnout současně.
Při odpojování přístroje netahejte přímo za elastickou část hrudního pásu. •
Mohlo by dojít k poškození pásu a elektrodového vysílače, který se uvnitř
něj nachází.
Po odpojení přístroje od hrudního pásu očistěte jeho spony měkkým •
hadříkem.
8
Nastavení délky hrudního pásu
Uchopte obě nastavovací přezky na hrudním pásu a jejich posunutím ze strany na stranu
nastavíte velikost elastického pásu.
9
Čeština
Používání přístroje HRM
Nejlepších výsledků se dosáhne, když je přístroj HRM přímo na kůži. Ženy by jej
měly nosit pod sportovní podprsenkou.
10
Odepněte jednu sponu od přístroje HRM.1
Zkontrolujte správnou orientaci přístroje HRM na těle podle symbolů R (vpravo) a 2
L (vlevo), které jsou na přístroji vyraženy.
Umístěte přístroj HRM přímo pod horní část prsních svalů.3
Nastavte délku pásu tak, aby pás pevně, ale pohodlně obepínal hrudník.4
Aby byla zajištěna spolehlivost měření, zvlhčete před použitím přístroje •
elektrodový vysílač uvnitř hrudního pásu čistou vodou nebo elektrodovým
gelem.
Pokud je tepová frekvence příliš slabá, nemusí dojít k jejímu správnému •
změření.
11
Čeština
Připojení ke smartphonu
Po připojení přístroje HRM ke smartphonu bude váš trénink ještě efektivnější.
Nasaďte si přístroj HRM a ve smartphonu spusťte aplikaci 1 S Health.
Klepněte na 2 → Settings → My accessories → Scan.
V seznamu dostupných zařízení pro spárování klepněte na 3 EI-HH10.
Chcete-li zjistit svoji naměřenou tepovou frekvenci na smartphonu, •
klepněte na S Health → → Excercise mate → Go to workout.
Pokud jsou současně zapnuty funkce Wi-Fi a Bluetooth, nemusí být tepová •
frekvence změřena přesně.
Tento přístroj je kompatibilní s mobilními zařízením Samsung s operačním •
systém Android verze 4.3 nebo novější.
12
Výměna baterie
Má-li přístroj HRM zcela vybitou baterii a smartphone jej nemůže z tohoto
důvodu najít, vyměňte starou baterii v přístroji HRM za novou.
13
Čeština
Pomocí dodaného demontážního nástroje otevřete kryt.1
Vyjměte baterii.2
Vložte novou baterii do přístroje kladným pólem nahoru.3
Pevně zavřete kryt.4
K otevření krytu nepoužívejte nehty. Mohli byste si je poškodit.
Při otevírání krytu baterie držte kryt pevně jednou rukou, aby vám •
nevyskočil ven.
Pokud budete používat přístroj HRM 1 hodinu denně, vydrží vám baterie •
přibližně jeden rok.
Lithiová knoflíková baterie CR2032 pro přístroj HRM se prodává samostatně.•
14
Uložení a údržba
Po sundání přístroje HRM očistěte jeho spony měkkým hadříkem, aby na nich •
nezůstaly skvrny.
Po každém použití opláchněte hrudní pás čistou vodou. Při praní pásu v pračce je •
třeba jej vložit do sáčku na praní jemného prádla.
Vypraný pás usušte na rovném povrchu, aby nedošlo k deformaci jeho tvaru.•
Hrudní pás nesmíte namáčet, žehlit, chemicky čistit ani bělit.•
Přístroj HRM uložte v suchu a chladu.•
Neukládejte přístroj HRM ve vlhku ani na místech, kde by mohl navlhnout. Mohlo by •
dojít k jeho automatické aktivaci a následnému vybití baterie.
15
Čeština
Správná likvidace výrobku
(Elektrický a elektronický odpad)
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt
a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být
likvidovány s běžným domácím odpadem.
Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů
odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného
městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné
ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní
smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním
průmyslovým odpadem.
16
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku
nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem.
Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie
obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně
stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky
poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím,
baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného
systému zpětného odběru baterií.
Prohlášení o shodě
Údaje o výrobku
Vztahuje se na následující
Výrobek : Přístroj pro sledování tepové frekvence (HRM)
Modely: EI-HH10
Prohlášení o shodě a příslušné směrnice
Tímto prohlašujeme, že výše uvedený výrobek vyhovuje základním požadavkům směrnice o rádiových zařízeních
a telekomunikačních koncových zařízeních (1999/5/ES), směrnice o harmonizaci právních předpisů členských států
týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (2006/95/ES) a směrnice o sbližování
právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility (2006/95/ES) za použití těchto standardů:
EN 300 328 V1.7.1 EN 301 489-1 V1.9.2: 2011
EN 301 489-17 V2.2.1: 2012
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011
a směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU).
Prohlášení o shodě
Zástupce v EU
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe
Business Park Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
(ROK ZAPOČETÍ PŘIPOJOVÁNÍ OZNAČENÍ CE 2013)
23. května 2013 Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(místo a datum vydání) (jméno a podpis autorizované osoby)
* Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu,
nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Online Document Converter

This website help webmasters to achieve a better user experience. Instead of putting a link to download their prices lists and another type of documents, you can simply send a special link to this service, and we will show your document to your users directly without the need of downloading a special application or installing another browsers plugin. Currently, we can read about hundred the most used database files. Moreover, your users can share this document directly on social networks, giving your document additional page views. By using this service, you can save costs by not overloading your own web server, give your users a better way to read documents online without any problems, and allow them to easily download converted copy for offline reading in a format they like.


Previous 10

Next 10